"The right person is more important than the right idea"

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 26.5.2021
Type of content: Story

In English

SUSTAINABLE ARCHIPELAGO ENTERPRISES

"The right person is more important than the right idea" is a surprising statement.
 
Aren't successful ideas what drive the world forward?
 
Yes.
 
But good ideas and excellent innovations are of no use if they remain in the drawer or on the hard disk. Sometimes you need someone to test your ideas with. Sometimes a role model who inspires you to new steps. The Archipelago Business Development project strengthened archipelago entrepreneurs in various ways, and students got the opportunity to complete courses with real companies as assignments.
 

All about business development

“Everything in this project is about business development, finding new partners and developing business models in cross-border collaboration”, says project manager Annemari Andrésen from Novia University of Applied Sciences in Turku.
 
The archipelagos have similar challenges; a declining population threatens basic service, young people move away, difficulty finding jobs and housing. Many are therefore multidisciplinary, start their own companies or combine it with one or more part-time jobs. Tourism is an important industry, but the season is short, often just a few weeks a year.
 

Successful combinations

Mikael Granqvist runs a small family-owned hotel in Nagu, Finland.
 
“It was a coincidence that I joined the project, but it felt like it was directed to me. We get coaching and advice from outside. Together we review the business to find solutions for better profitability and for a year-round operation. It gives a new boost to change and develop. We do the work ourselves, but we get inspiration and help. The project’s working methods and commitment have inspired many archipelago entrepreneurs”, he says.
 
The second time I meet Mikael is at a workshop on market analysis, where entrepreneurs and students meet to work together. Mikael is sitting at a table with two students. He is very pleased with how the project is progressing. The room is full of dedicated people. You can hear a constant buzzing, and the activity around the tables is lively. They write on large papers, point to computer monitors and PostIt notes change places. The atmosphere is warm and engaged, and the students are keen to find a "best solution" for their designated company.
 

Inspiration - Up among the treetops

On Vårdö, Åland, you can test your limits on a hanging path up among the treetops. Flowpark is an ecological adventure park, built in living trees without causing damage.

Olof Salmi, owner of Sandösunds camping, says that he got the idea when he participated in Archipelago Business Forum 2018, where archipelago entrepreneurs from Sweden, Finland and Åland met. One of the lecturers talked about their flowparks. "This is missing on Åland", Olof thought and made contact with a supplier. And in 2019, Flowpark Åland was completed, and it has been much appreciated.
 

A new Archipelago Entrepreneur portal

“A project result is the Archipelago Entrepreneur Portal, where materials for entrepreneurs, public reports, student essays and research on archipelago entrepreneurship are collected”, says the teacher Tommy Larsson Segerlind at Södertörn University. “The portal – and the project – has led to an increased interest in the archipelago as a region and its entrepreneurship at the university. We have also reached out to the Stockholm Region with our material; we are actively involved in realizing their Archipelago strategy for the Stockholm archipelago.”
 

Export to Japan and China - from Kimito

I met Jenni Moberg in 2017. She is a partner in Patternsfrom Agency, a design company that gathers various Finnish designers and sells unique designs and tailor-made collections to foreign customers. The company at Kimito was already selling to Japan (!), but they still wanted to be part of the project.
 
“It is good that someone from the ‘outside’ gives tips on how to run a company in a profitable way. Otherwise you continue as you have always done. The project gave me time to think and reflect on our business development. We have been part of Accelerator- the program, and it was interesting! You get new ideas and see new ways of running the company. The biggest lesson for me has been that customers need to be taken care of personally. That we must be active against them and propose solutions. We understand customers better now, and our way of offering designs are now more attractive both for the designer and for the customer compared to the year before. It has also been nice to get to know other companies that are in a similar situation. The project leaves behind a new way of thinking and running the company”, says Jenni.
 
And what has happened since then, now that we are writing in November 2020?
 
“Yes, we have actually moved on”, Jenni says in an email.
“In March 2019 we founded the limited company Patternsfrom Agency Oy because we got a customer from China. Everything has gone well with the project. We were renewing the agreement when Corona appeared, so the value of the agreement was less than expected. But now we are talking about extension and bigger sums again. The project gave us focus, and with a good team we achieved great results. We know that we have just started the work and we can expect much more in the future. It's all about how much time we can put down in the company. I do not think there is anything special about living in the archipelago and having an export-oriented company. Our domestic market is too small for us, so we must act globally.
90% of our sales in 2019 came from exports.
The Internet works, and it is needed daily.”
 

Accelerator program = what then?

Thanks to the project, entrepreneurs in Finland and Sweden could participate in a five-part course on customer-driven business development in a so-called Accelerator program. They got to learn to loop (= interview, observe and test – you have your expert in front of you, when you meet your customer), pivot (= change) and pitch (= sell) their ideas to potential customers.
In addition, individual business coaching by experts from the Swedish Greenhouse/Drivhuset was included.

And new business development programmes have now become part of Novia University of Applied Sciences after the project end.
Please, read more in the interview with Hanna Guseff at Novia!
 

På svenska

Uthålligt skärgårdsföretagande

’Rätt person är viktigare än rätt idé’ är ett påstående som överraskar.
Är inte framgångsrika idéer det som för världen framåt?

Ja.

Men goda idéer och mästerliga innovationer är till ingen nytta, om de förblir i byrålådan eller på hårddisken. Ibland behöver man ett bollplank för att få fart. Ibland en förebild som inspirerar.  Projektet Archipelago Business Development stärkte på olika sätt skärgårdsföretagare, och studerande genomförde kurser med riktiga företag som studieobjekt.

- Allt i det här projektet handlar om företagsutveckling, att hitta nya partner och utveckla affärsmodeller i samarbete över gränserna, berättar projektledare Annemari Andrésen från yrkeshögskolan Novia i Åbo.

Skärgårdarna har liknande utmaningar. En minskande befolkning hotar grundläggande service, de unga flyttar, det är svårt att hitta jobb och boende. Många är mångsysslare, startar egna företag eller kombinerar det med ett eller flera deltidsjobb. Turismen är en viktig näring, men säsongen är kort, ofta bara några veckor per år.

Lyckade kombinationer

Mikael Granqvist driver ett litet familjeägt hotell i Nagu, Finland.

- Det var en tillfällighet att jag kom med i projektet, men det kändes som om det var riktat just till mig. Vi får coachning och råd utifrån. Tillsammans granskar vi verksamheten för att hitta lösningar för bättre lönsamhet, för en åretruntverksamhet. Det ger ny boost att förändra och utveckla. Vi gör arbetet själva, men vi får inspiration och hjälp. Projektet har redan genom sina arbetsmetoder och sitt engagemang inspirerat många skärgårdsföretagare.

Andra gången jag träffar Mikael är på en workshop om marknadsanalys, där företagare och studerande möts för att jobba tillsammans. Mikael sitter vid ett bord med två studerande. Han är väldigt nöjd med hur projektet går vidare. Rummet är fullt av engagerade människor. Det hörs ett ständigt sorl, och aktiviteten runt borden är livlig, man skriver på stora papper, pekar på datorskärmar och PostIt-lappar byter plats. Atmosfären är varm och engagerad, och de studerande är måna om att hitta en ”bästa lösning” för ”sitt företag”.
 

Inspiration – Uppe bland trädtopparna

På Vårdö, Åland, kan du testa dina gränser på en hängande bana uppe bland trädtopparna. Flowpark är en ekologisk äventyrsnöjespark, byggd i levande träd utan att de skadas.

Olof Salmi, ägare till Sandösunds camping, berättar att han fick idén när han deltog i Archipelago Business Forum 2018, där skärgårdsföretagare från Sverige, Finland och Åland träffades. En av föreläsarna berättade om sina höjdbanor. ”Det här saknas på Åland”, tänkte Olof och tog kontakt med en leverantör.

Och 2019 var Flowpark Åland klar, och den har varit mycket uppskattad.
 

En ny Skärgårdsföretagarportal

- Ett projektresultat är Skärgårdsföretagarportalen, där material för företagare, offentliga rapporter, studentuppsatser och forskning om skärgårdsföretagande samlas, säger läraren Tommy Larsson Segerlind vid Södertörns högskola. Här finns också sådant vi producerat själva. Portalen – och projektet – har gjort att intresset för skärgården som region och dess företagande har lyfts på högskolan. Vi har också nått ut till Region Stockholm med vårt material; vi är aktivt med i att förverkliga deras Skärgårdsstrategi för Stockholms skärgård.
 

Export till Japan och Kina – från Kimito

Jenni Moberg träffade jag 2017. Hon är delägare i Patternsfrom Agency, ett designföretag som samlar olika finska designers och säljer unika mönster och skräddarsydda kollektioner till utländska kunder. Företaget på Kimito sålde redan till Japan (!), så varför ville de vara med i projektet?

- Det är bra att någon utomstående ger lite tips om hur man driver ett företag på ett lönsamt sätt. Annars fortsätter man så lätt på det sätt som man alltid har gjort. Projektet gav mig tid att tänka efter, att reflektera över företagsutveckling. Vi har varit med i Accelerator-programmet, och det var intressant! Man får nya tankar, ser nya sätt att driva företaget. Den största lärdomen för mig har varit att kunderna måste tas om hand personligen. Att vi måste vara aktiva mot dem och föreslå lösningar. Vi förstår kunderna bättre nu, och vårt sätt att bjuda ut mönster är lockande både för formgivaren och för kunden jämfört med året innan. Det har också varit trevligt att bekanta sig med andra företag som är i en liknande situation som vi. Jag tror att det som blir kvar, när projektet är över, är ett nytt sätt att tänka och driva företaget.

Och vad har hänt sedan dess, hösten 2020?

Jo, vi har faktiskt gått vidare, berättar Jenny i ett mail.

I mars 2019 grundade vi aktiebolaget Patternsfrom Agency Oy för att vi fick en kund från Kina. Allt har gått bra med projektet. Vi höll på att förnya avtalet då Corona dök upp, så avtalets värde blev mindre än förväntat. Men nu talar vi om förlängning igen och om större summor. Projektet gav oss fokus, och med ett duktigt team nådde vi fina resultat. Vi vet att vi bara har inlett arbetet. Vi kan förvänta oss mycket mera i framtiden. Allt handlar om hur mycket tid vi kan sätta ner på företaget.

Jag tycker inte det är något speciellt med att bo i skärgården och ha ett företag som exporterar.
Vår inhemska marknad är för liten för oss, så vi måste agera globalt.
90 % av vår omsättningen 2019 kommer från export.
Internet fungerar, och det behövs dagligen.  
 

Acceleratorprogrammet = vad då?

Företagare i Finland och Sverige deltog tack vare projektet i en femdelad kurs om kunddriven affärsutveckling i ett så kallat Acceleratorprogram.
De fick lära sig loopa (= intervjua, observera och testa – du har din expert framför dig, när du träffar din kund), pivotera (=ändra) och pitcha (=sälja) sina idéer till potentiella kunder.
Utöver det ingick individuell affärscoaching av experter från svenska Drivhuset.   

Och nu när projektet är slut har metoden för företagsstöd fortsatt via Novia, som också startat upp Drivhuset Novia.
(Läs mer om detta i intervjun med Hanna Guseff!)