Projects make a big difference in Finland's smallest municipality

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

In English

Projects make a big difference in Finland's smallest municipality

 
I was sitting at a long table in Helsinki in the spring of 2015.
It was lunch during the first open information session about the - then - new Central Baltic program. About 150 people out of the 10 million living somewhere in the Central Baltic programme area were present.

At my table, there were experienced project experts from the University of Applied Sciences SAMK and then Kennet Lundström, municipal secretary in Sottunga, Finland's smallest municipality, with not even 100 inhabitants. "What is he doing here," I was thinking in my quiet mind. "EU projects are not for them. They are too small.”
 

Five years later, I can happily admit I was wrong. Kennet's dedication, Sottunga's WE spirit “We are in this together” and determination with great commitment and a lot of voluntary effort have implemented three (!) Central Baltic projects with great results.

Kennet said frankly from the very first moment:

"Should we do something for Sottunga, it is now. If there will be municipal mergers on Åland, no one will invest in us.”

The results please everyone: Permanent residents, part-time residents, and visitors.

SmartPorts and PortMate projects improved the service level in the harbor

The harbor where the archipelago ferry lands and where the church looms behind the bend has been refreshed by a nicer design. The guest harbor's service has improved noticeably with a new floating jetty and a new service house. Two port projects have provided comprehensive planning and concrete investments with environmental considerations in mind.
 

Pilgrimage route St Olav Waterway invite people to walk and reflect

The third project is also already visible in the port. "The Pilgrimage Route Info Cabin" is written on the wall of a small red house. There is a cozy room with maps and books for everyone waiting for the ferry, a stamp box with the Sottunga stamp for pilgrims' passports and a guest book.

If you walk a little bit past the church, you find the new hiking trail: 8 km of the certified St Olav Waterway, the pilgrimage route from Turku Cathedral to Nidaros Cathedral in Trondheim for a total of 1200 km. Sottunga's part of the trail runs through scenic and varied natural and cultural environments.

Here EU funding has resulted in changes that would never have happened otherwise. Sottunga shows that smallness is not an obstacle, as long as there are commitment and perseverance.
 

"Nicest assignment I have had"

"This has been the nicest assignment I have had as an elected representative in the municipality", exclaims Britt Pettersson spontaneously behind me out in the woods, when a group walks the trail during the European Cooperation Day in September 2020.

“Every time we had finished working in the forest clearing or marking the trail, we enjoyed bringing coffee and sandwiches set on the platform of a pickup truck. Then we discussed the work done and planned what we would do next.”

The year 2020 was the big breakthrough for hiking on Sottunga.
“The pandemic sparked interest in finding places to visit nearby. And for everyone at Sottunga and especially for us who have worked with the trail, it is gratifying that we have received such a good response on our part of the pilgrimage route", says Britt.
 
 

På svenska

Projekt gör stor skillnad i Finlands minsta kommun

 
Jag sitter vid ett långbord i Helsingfors våren 2015. Det är lunch under det första öppna informationstillfället om det då nya Central Baltic-programmet. Närvarande är ca 150 personer av de 10 miljoner som bor någonstans i områden som hör till mellersta Östersjöprogrammet.

Vid mitt bord sitter erfarna projektaktiva från yrkeshögskolan SAMK och Kennet Lundström, kommunsekreterare i Sottunga, Finlands minsta kommun, med inte ens 100 invånare. ”Vad gör han här”, tänker jag i mitt stilla sinne. ”EU-projekt är inte för dem. De är för små.”

Fem år senare erkänner jag glatt att jag hade fel. Kennets hängivenhet, Sottungas vi-anda och beslutsamhet med stort engagemang och mycket frivilligt slit har lotsat tre (!) Central Baltic-projekt som kommunen deltagit i till fina resultat. Kennet sade uppriktigt från allra första stund:

- Skall vi göra något för Sottunga, så är det nu. Om det blir kommunsammanslagningar på Åland kommer ingen att bry sig om att satsa på oss.

Resultaten gläder alla: fast bosatta, deltidsboende och besökare.
 

Två gästhamnsprojek SmartPorts och PortMate

Hamnen där skärgårdsfärjan tar i land och där kyrkan skymtar bakom kröken har fått en uppfräschning genom trevligare utformning. Gästhamnens service har blivit märkbart bättre med ny flytbrygga och servicehus. Två hamnprojekt har gett en heltäckande planering och konkreta investeringar med miljötänk.
 

Pilgrimsleden St Olav Waterway    

Det tredje projektet syns också redan i hamnen. ”Pilgrimsledens infostuga” står det på väggen till ett litet rött hus. Där finns ett trivsamt rum med kartor och böcker för alla som väntar på färjan, en stämpelholk med Sottungastämpeln för pilgrimsvandrarnas pass och en gästbok. Lite förbi kyrkan hittar man den nya vandringsleden som är 8 km av den certifierade St Olav Waterway, pilgrimsleden från Åbo domkyrka till Nidarosdomen i Trondheim, sammanlagt 1200 km. Sottungas del av leden går genom natursköna och varierande natur- och kulturmiljöer.

Här har EU-finansieringen fått till stånd förändringar som aldrig annars skulle ha skett. Sottunga visar att litenheten inte är ett hinder, så länge engagemang och uthållighet finns.

- Det här har varit det trevligaste uppdraget jag haft som förtroendevald i kommunen, utbrister Britt Pettersson spontant bakom mig ute i skogen, när en grupp vandrar leden under Europeiska samarbetsdagen i september 2020.
Varje gång vi hade jobbat färdigt i skogen med att röja eller märka ut leden avnjöt vi medhavt kaffe och smörgåsar dukat på flaket på en pickup. Då diskuterade vi det utförda arbetet och planerade vad vi skulle göra nästa gång.

Året 2020 blev det stora genombrottet för vandring på Sottunga.

- Pandemin medförde intresse att hitta utfärdsobjekt på nära håll. Och för alla på Sottunga och speciellt för oss som jobbat med leden är det glädjande att vi fått så bra respons på vår del av pilgrimsleden, säger Britt.