Professionals, hospitality and stories for better gastro tourism - Sakkunskap, gästfrihet och berättelser skapar goda matupplevelser för besökare

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 6.10.2020
Type of content: Interview

In English

Professionals, hospitality and stories for better gastro tourism 

On a sunny September day, I meet Erika Gustafsson, project manager for EPIG (Educating Professionals on Islands in Gastro Tourism), which started in April 2020.
 
Erika works for the Alandic Lead Partner, Åland vocational high school. The project idea is to design education in the tourism and restaurant industry in the archipelago, to strengthen gastronomy, hospitality and the anchoring in the unique local community and culture.
 
Her workplace, the former hotel and restaurant school, is very well located for this assignment with a view of the water in eastern Mariehamn. The project is a collaboration between Saaremaa and Åland with Gotland as an associated partner.
 

The first half of the year has been rewarding

 
- How does it go? I ask.
- We have got off to a good start, Erika answers happily. We will soon report the work of the first half of the year. We sent out a survey this spring to entrepreneurs in restaurants and tourism on Saaremaa and Åland, and we did several interviews. I have done over 30 here on Åland. As I have an established network in the industry, it is a great advantage. We asked for: What is needed? What should we develop?
 
- Based on the needs that emerged, we have made a first draft of the course of 10 credits (ETC), and next month I will arrange an industry meeting for the Åland target group, Erika continues.
 
Erika shows on a sketch on the bulletin board both the timeline, activities and an overview of how everything is connected: producers, the supply chain, entrepreneurs in hotels and restaurants, students, the Visit organisations - with arrows between showing demand and supply.
 
She is also thankful to the fact that she shares the working room with Jana Lemberg, who is the project manager for another Central Baltic project Change Makers. The Lead Partner in that project is the experienced Satakunta University of Applied Sciences SAMK, which facilitates an instant exchange and learning in concrete project management.
 

Great commitment and active work with the target group directly

 
I note there is a high degree of commitment and a conscious effort to actively involve the target groups from the beginning.

It is a general success factor.

If you bring with you those to whom the project is aimed, it is more likely that the result will be used and live on and be of joy and benefit even when the project is completed.

På svenska

Sakkunskap, gästfrihet och berättelser skapar goda matupplevelser för besökare

En solig septemberdag träffar jag Erika Gustafsson, projektledare för EPIG (Educating Professionals on Islands in Gastro Tourism), som startade i april 2020.

Erika jobbar för den åländska Lead Partners, Ålands yrkesgymnasium. Projektets målsättning är att utforma utbildning inom turism- och restaurangbranschen i skärgården, att stärka gastronomi, värdskap och förankringen i det unika närsamhället och kulturen.

Hennes arbetsplats, den tidigare hotell- och restaurangskolan, ligger mycket väl till för detta uppdrag med utsikt över vattnet i östra Mariehamn.
Projektet är ett samarbete mellan Ösel och Åland med Gotland som associerad partner.
 

Första halvåret har varit givande

- Hur har det gått? frågar jag.

- Vi har kommit bra igång, svarar Erika glatt. Vi skall snart redovisa det första halvårets arbete. Vi skickade ut en enkät i våras till företagare inom restaurang och turism på Ösel och Åland, och vi gjorde intervjuer. Jag gjorde över 30 här på Åland. Jag har ett inarbetat nätverk inom branschen, och det är en stor fördel. Vi frågade efter: Vad behövs? Vad bör vi utveckla?

- Utifrån de behov som kom fram, har vi gjort ett första utkast till kursen på 10 studiepoäng (ETC), och nästa månad arrangerar jag en branschträff för den åländska målgruppen, fortsätter Erika.

Erika visar på en skiss på anslagstavlan både tidsaxeln, uppgifterna och en översiktsbild hur allt hänger ihop: producenter, företagare inom hotell och restaurang, studerande, Visit-organisationerna – pilar mellan efterfrågan och utbud. Hon är också glad över att hon delar rum med Jana Lemberg, som är projektledare för ett annat Central Baltic-projekt Change Makers. Lead Partnern i det projektet är erfarna yrkeshögskolan SAMK, vilket underlättar ett utbyte och lärande i direkt projektledning.
 

Stort engagemang och aktivt arbete med målgruppen direkt

Jag konstaterar att här finns en hög grad av engagemang och en medveten satsning på att involvera målgrupperna aktivt från början.

Det är en generell framgångsfaktor.

Får du med dig dem som projektet riktar sig till är det större sannolikhet att resultatet används och lever vidare och blir till glädje och nytta även då projektet är avslutat.
 
 

Erika Gustafsson Åland