Planning and implementation created new wetland

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

In English

Newly built wetland popular destination

 
We walk on a newly built footbridge surrounded by reeds, water and warm winds. A cat accompanies us, one crow crows. We meet a couple on a walk and exchange a few words, they visit this place almost daily to follow what is happening.
 
The wetland at Nabben in northern Mariehamn is built to handle stormwater, reduce emissions of nutrients in the Baltic Sea and strengthen the biodiversity, which is the basis for our survival. It is World Environment Day, one of the UN's theme days, which is celebrated on 5 June every year around the world. So what fits better than taking a walk right here, together with Susanne Vävare who is a hydro biologist at Government of Åland, and Johanna Hagström, an architect who represents the city of Mariehamn in the joint project Coast4us.
 
Susanne says:
“The Baltic Sea is a sensitive sea with brackish water, both eutrophied and species-poor. Because everything is connected, we need to strengthen the natural organisms. The wetland catches larger particles and microplastics. It is also a pike factory, as predatory fish provide better water quality. We also make it easier for birds, frogs, insects, fish and humans. For example we have dug several frog ponds, so if you go here at night you can hear the frog cries. Meadow flowers have also been planted around the wetland, and the pupils in nearby Strandnas primary school have built bird and bat nests and insect hotels. The more species that interact here, the better chance they have to survive.”
 
The Coast4us project is about coastal planning, and Mariehamn is a pilot area for sustainable coastal zone planning. Within the project, the City of Mariehamn has also made a survey of the inhabitants' favorite green places. Top places were given to the well-known Lilla Holmen and Tullarns äng – and to the newly built Nabben’s wetland!

There are walkways and benches that encourage visitors.
 “The benches are Nordic Eco-labelled, and the wooden deck is built of materials that do not harm aquatic life organisms”, Johanna says with elation. “Coast4us was a planning project, but the City of Mariehamn chose to implement the proposals. And it has been so rewarding to work together! We learn from each other.”
 

På svenska

Nyanlagd våtmark populärt besöksmål  

Vi går på en nybyggd spång omgivna av vass, vatten och varm vind. En katt gör oss sällskap, en kråka kraxar. Vi möter ett par på promenad som besöker den här platsen nästan dagligen för att följa med vad som händer.

Nabbens våtmark i norra Mariehamn är byggd för att hantera dagvattnet, minska utsläpp av näringsämnen i Östersjön och för att stärka den biologiska mångfalden - grunden för vår överlevnad.

Det är Världsmiljödagen 5 juni 2020, och jag går här tillsammans med Susanne Vävare, vattenbiolog vid Ålands Landskapsregering, och Johanna Hagström, arkitekt som representerar Mariehamns stad i det gemensamma projektet Coast4us.

- Östersjön är ett känsligt hav med bräckt vatten, både övergött och artfattigt. Eftersom allt hänger ihop behöver vi stärka de naturliga organismerna. Våtmarken fångar upp större partiklar och mikroplaster. Den är också en gäddfabrik, för rovfiskar ger bättre vattenkvalitet. Vi underlättar för fåglar, grodor, insekter, fiskar och människor, säger Susanne. Vi har grävt flera groddammar, så om du går här på natten kan du höra grodornas lockrop.

Runt våtmarken har man också planterat ängsblommor.

- Eleverna i Strandnäs skola här i närheten har byggt fågel- och fladdermusholkar och insekthotell. Ju fler arter som samverkar här, desto större chans har de att klara sig.

Projektet Coast4us handlar om planering, och Mariehamn är ett pilotområde för hållbar kustzonsplanering. Mariehamns stad har inom projektet också gjort en kartläggning över invånarnas gröna favoritställen. Topplaceringar fick kända Lilla Holmen och Tullarns äng – och den nyanlagda Nabbens våtmark!  Här finns gångvägar och bänkar som uppmuntrar till besök.

- Bänkarna är Svanen-märkta, och trädäcket byggt av material som inte skadar vattenlevande organismer, säger Johanna nöjd. Coast4us är egentligen bara ett planeringsprojekt, men Mariehamns stad har valt att förverkliga förslaget. Det har varit så givande att samarbeta!
Vi lär av varandra.