Plan4Blue Seeks for More Sustainable Maritime Spatial Planning in the Gulf of Finland

By Jaakko Ranta, Contact Point Finland
Published on 28.3.2018
Type of content: Story

In English

PLAN4BLUE SEEKS FOR MORE SUSTAINABLE MARITIME SPATIAL PLANNING IN THE GULF OF FINLAND

 
As the use of sea space is continuously increasing there is a greater need for closer cooperation and coordination between actors and activities at sea. Central Baltic -funded Plan4Blue project brings together scientists, stakeholders and maritime spatial planners from Finland and Estonia to study the conditions and possibilities for blue growth and to support the sustainable planning and management of sea areas in cross-border setting.
 

BLUE GROWTH IN THE GULF OF FINLAND

The concept of blue growth means economic growth in the sectors, which make use of maritime and coastal resources in a sustainable way. In the Gulf of Finland, the cargo and passenger traffic between Finland and Estonia is expected to double or triple in the coming decades. Maritime industries are also growing in the Finnish Archipelago Sea due to the investments made in the Turku region. As the use of sea space is continuously increasing there is all the time greater need for closer cooperation and coordination between multiple users of and activities at the seas and maritime spatial planning works across borders to ensure the sustainable use of the seas. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region highlights the importance of cooperation between regions and states of the Baltic Sea Region as an important precondition for blue growth in the area. Also, the Finland’s Strategy for the Baltic Sea Region notes the good condition of maritime environment as the prerequisite for blue growth.

Problems with spatial planning can be complicated and cooperation between different stakeholders and public entities requires composure and readiness to compromise. Finnish-Estonian Plan4Blue project, which is led by Finnish Environment Institute, creates a better understanding of current and possible future maritime economic activities, their environmental risks and aims at a model for cross-border cooperation in maritime spatial planning. Plan4Blue gives tools for coordinating the uses of maritime areas between authorities and stakeholders. If successful, the models for cooperation can be applied by maritime spatial planning all over Europe and beyond.

 

EUROPEAN COOPERATION DEEPENS IN MARITIME SPATIAL PLANNING

 
Activities and models of the project are concentrated to Gulf of Finland and Archipelago Sea. Planning and management of these areas naturally requires collaboration between various stakeholders and authorities in different countries, as many of the economic activities and their impact in these areas reaches cross borders. Also, knowledge from various perspectives is needed.

Plan4Blue brings together maritime spatial planners and scientists from Finland and Estonia and expands cooperation to NGOs and companies. People from multiple disciples including marine scientists, economists, geographers and social scientists are involved in the project that prepares future scenarios for the area and searches for ways to balance economic interests, social development and environmental issues.

"The project aims to reach a common understanding among Estonian and Finnish actors on how can we promote sustainable growth of maritime sectors through maritime spatial planning. To reach this the project organises an iterative stakeholder process to develop future scenarios for maritime sectors in the region and to develop approaches to tackle possible cross-border planning issues and implications and solutions to enhance sustainable future. These activities are supported by studying environmental risks pertaining to scenarios and spatial planning and by suggesting measures to manage the environmental risks,” tells project coordinator Riku Varjopuro from Finnish Environment Institute.

The scenarios are based on economic, social and spatial analysis and on views of stakeholders and experts. One of the methods used for collecting expert opinions is the Delphi method which is common in future research, where a panel of experts comments, reviews and gives inputs on the research results. The most important aspect of the method is to form the panel of experts in a way that it represents all sources of expertise and all stakeholders. Delphi panel for Plan4Blue comprises of 55 experts.
Even though, the actual maritime spatial planning is still being made by the member states EU supports cross-border cooperation in maritime spatial planning in the Baltic Sea, North Sea, Atlantic, Mediterranean and Black Sea with project funding. Plan4Blue is a great example of such a project. Earlier there has hardly been cooperation in maritime spatial planning between Finland and Estonia and this project works as a gambit in deepening cooperation. Cross-border view on marine areas can improve the conditions for blue growth, state of marine environment and prevent the environmental risks.

 “The project has created networks and ways of constant communication to help improve the coordination of national maritime spatial plans. The Project also tries to create models to plan international development projects in marine areas,” tells spatial planner Simo Haanpää from Helsinki-Uusimaa Regional Council. 
 
 

CROSS-BORDER COOPERATION PAYS OFF

 

Project coordinator Riku Varjopuro thinks that success factors for cross-border projects are to cooperate as closely as possible, smooth distribution of tasks between project partners and organising events involving stakeholders from all project countries.Varjopuro has been happy with the work of different work packages of the project and the results they have already achieved. Varjopuro says that multidisciplinary and transboundary cooperation requires lot of effort to function properly. Extra challenge has been that maritime spatial planning processes in Finland and Estonia are running simultaneously with Plan4Blue. This leads to overlapping of events and processes for stakeholders. 

“We will achieve joint Estonian-Finnish understanding of the content and forms of cross-border collaboration in maritime spatial planning through Plan4Blue project. This helps us to promote sustainable economic growth,says Varjopuro.

The project started when the possibility of Baltic Sea-wide maritime spatial planning project was studied with the help of EUSBSR seed money. The study showed that Gulf of Finland could be a suitable area for a common cross-border planning project. Most of the project partners were already involved in the original study. Varjopuro is especially proud on the activity of partners and how the project got off to a flying start. This does not happen too often in international projects,” Varjopuro notes.
“We have learned a lot about research and spatial planning practices in different countries and new important cross-border relations have been formed. We expect to learn much more as the project proceeds,“ ends Varjopuro.
 
 

 

 

Suomeksi

PLAN4BLUE ETSII KESTÄVÄMPÄÄ MERIALUESUUNNITTELUA SUOMENLAHDELLA

 
Merenkäytön ja laivaliikenteen jatkuvasti kasvaessa on yhä suurempi tarve yhteistyölle merialuesuunnittelijoiden ja sidosryhmien kesken. Central Balticin rahoittama Plan4Blue-projekti tuo yhteen meritutkijat ja merialuesuunnittelijat Suomesta ja Virosta tutkimaan sinisen kasvun edellytyksiä ja keinoja saavuttaa kestävää kasvua merialuesuunnittelun keinoin sekä etsimään yhteistyömalleja rajat ylittävälle merialuesuunnittelulle.
 

SININEN KASVU SUOMENLAHDELLA

Sinisellä kasvulla tarkoitetaan talouskasvua aloilla, jotka hyödyntävät meri- ja rannikkoalueiden resursseja kestävällä tavalla. Suomenlahdella Suomen ja Viron välisen matkustaja- ja tavaraliikenteen ennustetaan kaksin- tai kolminkertaistuvan tulevina vuosikymmeninä ja myös Saaristomerellä meriteollisuus kasvaa Turun seudulle tehtyjen investointien myötä. Merialueiden käytön entisestään lisääntyessä on tiivistyvälle yhteistyölle myös merialuesuunnittelussa suuri tarve, jonka avulla turvataan merten kestävä käyttö. Euroopan unionin Itämeri-strategia korostaa Itämeren valtioiden ja alueiden yhteistyön olevan yksi sinisen kasvun tärkeimmistä edellytyksistä, jotta merialueiden kasvumahdollisuudet voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Myös Suomen syksyllä 2017 päivitetyssä Itämeri-strategiassa todetaan meriympäristön hyvän tilan olevan kestävän sinisen kasvun edellytys.

Aluesuunnitteluun liittyvät ongelmat ovat usein monimutkaisia ja useiden eri sidosryhmien ja toimijoiden työ vaatii malttia ja kompromisseja. Suomen Ympäristökeskuksen vetämä suomalais-virolainen Plan4Blue-projekti on lähtenyt nyt yhdessä kehittämään merialuesuunnittelun mallia vauhdittamaan sinistä kasvua Itämerellä ja syventämään yhteistyötä rajojen yli merialuesuunnittelussa. Erityisen tärkeää on koordinoida merialueiden käyttöä viranomaisten ja sidosryhmien kesken. Plan4Blue tuo yhteen merialuesuunnittelijat ja tutkijat Suomesta ja Virosta, sekä laajentaa yhteistyötä myös kansalaisjärjestöihin ja yrityksiin. Yhteisten prosessien avulla voidaan paremmin analysoida taloudellisia mahdollisuuksia sekä ympäristöriskejä.

 

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ SYVENEE MERIALUESUUNNITTELUSSA

 

Projektin aktiviteetit ja mallinnukset keskittyvät Suomenlahden ja Saaristomeren alueille, koska näillä alueilla merialuesuunnittelu vaatii jo luonnostaan sidosryhmien ja viranomaisten rajoja ylittävää yhteistyötä.

Plan4Bluessa on mukana niin meritutkijoita, ekonomisteja, maantieteilijöitä kuin yhteiskuntatieteilijöitäkin sekä kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä. Merialueiden käytön koordinoinnin avuksi laaditaan tutkimustiedon pohjalta kehitysennusteet ja vaikutusarviot. Näiden avulla pyritään löytämään tasapaino taloudellisten intressien, yhteiskunnallisen kehityksen ja ympäristön tilan välillä.

“Projekti pyrkii saavuttamaan yhteisymmäryksen suomalaisten ja virolaisten toimijoiden kesken siitä, miten merialuesuunnittelun avulla voidaan edistää meriteollisuuden kestävää kasvua. Kehitämme yhdessä skenaarioita alueen tulevasta kehityksestä ja pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen merialuesuunnittelun periaatteista ja ratkaisuista. Tutkimme lisäksi riskejä ympäristölle ja ehdotamme keinoja riskien toteutumisen estämiseksi,” kertoo projektikoordinaattori Riku Varjopuro Suomen Ympäristökeskuksesta.

Skenaariot tehdään yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ympäristöanalyysin pohjalta. Skenaarioiden laadinnassa käytetään mm. tulevaisuudentutkimuksessa laajasti käytettyä Delfoi-metodia, jossa asiantuntijaraati kommentoi tutkimustuloksia. Metodin onnistumisen kannalta tärkeää on muodostaa asiantuntijapaneeli edustamaan kaikkia asiantuntija- ja intressitahoja. Plan4Bluen Delfoi-paneeli koostuu 55 asiantuntijasta.

Vaikka varsinaiset merialuesuunnitelmat laativat jäsenvaltiot itse, on EU:n laajuisesti tavoitteena tiivistää rajat ylittävää yhteistyötä merialuesuunnittelussa jäsenvaltioiden kaikilla merialueilla Itämerellä, Pohjanmerellä, Atlantilla, Välimerellä ja Mustallamerellä. EU tukeekin projektirahoituksella yhteisten merialuesuunnitelmien laatimista ja edistämistä, kuten Plan4Blue:n esimerkki osoittaa. Suomen ja Viron välillä yhteistä suunnittelua ei aiemmin ole juurikaan ollut ja projekti toimii pelinavauksena yhteistyön syventämisessä.

Rajat ylittävä yhteisymmärrys alueen suunnittelusta ja kehittämisestä mahdollistaa entistä paremmat edellytykset siniselle kasvulle ja ympäristöriskien huomioimisen.

"Projektin aikana aloitettu verkostoituminen ja jatkuva yhteydenpito auttavat meitä sovittamaan yhteen kansallisia merialuesuunnitelmia. Hankkeessa myös etsitään malleja merialuetta koskevien kansainvälisten kehityshankkeiden suunnitteluun," kertoo Uudenmaan liiton merialuesuunnittelija Simo Haanpää.

 

YHTEISTYÖ KANTAA HEDELMÄÄ

Valtioiden rajat ylittävän projektin menestystekijöitä ovat Varjopuron mukaan tehdä projektiin liittyvät tehtävät yhdessä tai mahdollisimman läheisessä yhteistyössä, jakaa tehtävät tasaisesti eri kumppanien kesken ja järjestää sellaisia tapahtumia, jotka tuovat yhteen sidosryhmät kaikista projektimaista.

Riku Varjopuro on ollut hyvin tyytyväinen eri työryhmien työskentelyyn ja niiden jo varhaisessa vaiheessa saavuttamiin tuloksiin. Varjopuron mukaan monitieteellisen yhteistyön eteen pitää nähdä paljon vaivaa, jotta se toimisi hyvin. Lisäksi haasteita on tuottanut se, että viralliset merialuesuunnitteluprosessit ovat käynnissä samanaikaisesti Plan4Blue:n kanssa. Tämän vuoksi sidosryhmille tulee paljon päällekkäisiä tapahtumia ja prosesseja.

“Projektin avulla saavutamme virolais-suomalaisen yhteisymmärryksen rajat ylittävän merialuesuunnittelun sisällöstä ja muodosta, jonka avulla saavutetaan kestävää kasvua,” Varjopuro pohtii.

Projekti sai alkunsa EU:n Itämeri-strategian seed moneyn turvin, jolla tutkittiin mahdollista Itämeren laajuista merialuesuunnitteluprojektia. Projekti todisti, että Suomenlahti olisi sopiva alue tällaiseen projektiin. Suurin osa partnereista oli mukana jo tässä projektissa. Erityisen ylpeä Varjopuro on siitä kuinka aktiivisia kumppanit ovat olleet projektissa. Projekti käynnistyi vauhdikkaasti alusta lähtien. “Tätä ei tapahdu liian usein kansainvälisissä projekteissa,” Varjopuro toteaa.
“Olemme oppineet paljon merialuetutkimuksesta ja merisuunnittelukäytännöistä eri maissa. Tärkeitä uusia rajoja ylittäviä verkostoja on luotu. Tulemme oppimaan vielä paljon lisää,” Varjopuro päättää.
 
 
 

Picture: Hanna Nieminen