NATTOURS invites you to enjoy the city nature

By Johanna Joosep, Contact Point Estonia
Published on 29.6.2018
Type of content: Interview

In English

"At the moment, when the last period of the project has arrived, we understand that we have achieved more than initially planned!" Triin Sakermaa, NATTOURS project manager.

I meet Triin on one sunny day in Tallinn. Triin is an extremely professional and pleasant partner to chat with and knows everything about her project perfectly. The longer we talk, the more I understand how important NATTOURS project has been for the cities and their natures of Tallinn and Helsinki, and will continue to do so.
 
What started the project idea?
The idea began with the focus on birdwatching. We focus on birdwatching points in Tallinn and in Helsinki. Meelis Uustal from Stockholm Environment Institute in Tallinn, and a member of the Tallinn Bird Club, was the author of the original idea. At the same time, specialists from the Environmental Management Department of Tallinn and Kaisa Pajanen, the head of the Environmental Education Department of the City of Helsinki, were amongst the creation.
 
What is NATTOURS about?
The main goal of NATTOURS is to make people aware of the city nature and its existence, its value and its importance.
A web portal (https://citynature.eu/et/) has been launched, where people can find information about different green areas in Tallinn and Helsinki. In addition to the web portal, we wanted to facilitate access to the urban environment. We built the boardwalk of Paljassaare, about 550 meters in total. To the waterlogged area of ​​Kadriorg Park, we built a shorter section of the road, which leads people away more into the nature, away from usual paths. Then we have the birdwatching tower in Rocca Al Mare, located exactly along the migratory corridor of the birds, making it one of the best bird watching places in Tallinn.
In Helsinki, everyone has done the same, in addition to the web portal, they also have focused on infrastructure elements to facilitate access to the city nature. In Paljassaare, Kadriorg and Viiki in Helsinki, all build paths are accessible with wheelchair or baby strollers.
The role of Stockholm Environment Institute in Tallinn in the project was to collect information about green areas and to conduct research that we used to use on information boards that have been installed today at Paljassaare, Kadriorg and Rocca Al Mare. A total of 3 types of studies were conducted: Biodiversity Studies, Visitor Studies and Ecosystem Services Studies.
 
What is the purpose of the studies done?
The purpose of the studies is to present the results to the decision-makers and to share recommendations on how to proceed with the organization or maintenance of green areas. It is also a nuance in sustainability, what can still be done to preserve greenery.
Helsinki and Tallinn are somewhat similar cities, because the proportion of green areas in them is quite high. However, the way in which green areas are scattered among cities and districts is very different. A specific indicator of how much greenery is evaluated is 300 meters to the nearest green shore. In Helsinki, this indicator applies to 100% of the city, but in Tallinn it is 85%.
 
What has been harder than expected?
The time. As the duration of the project is relatively short - 32 months, less than 3 years, the accompanying bureaucracy has proved to be difficult. In Tallinn and also in Helsinki, building something can be difficult, because time has been scarce. Initially, we did not know how much time it takes to process and obtain all permits and plans. Fortunately for now, all permissions were granted on time.
 
What has been easier than expected?
The easiest thing is that our partnership has been very good. We have not had any problems. All work is done according to the project application. Still, of course, people have different perceptions of things, but this is part of the process and has improved the final results. For example, we have put together different expectations about the web portal and, as a result of compromises and cooperation, it is even a better website than I would have imagined.
 
How do you ensure the sustainability of your results?
The infrastructure elements that we have built will stay there and will be maintained and checked. The same applies to the web portal where we have agreements for at least 5 years.
We are actively engaged in promoting our infrastructure elements and web portal, communicating the results. We also involve our target groups: students, teachers, tourism companies and organizations. Everyone can now use it all!
 
What are your recommendations for future projects?
The recommendation is to choose good partners and to have an understanding of what is going to happen in the end. If the partners want totally different things, then nobody will win. This is definitely the advantage of our project, because we knew what we wanted.
 

Eesti keeles

„Just nüüd, kui kätte on jõudnud projekti viimane periood, oleme saavutanud rohkem, kui isegi ideetasandil algselt plaanis oli.“ Triin Sakermaa, NATTOURS projektijuht.

Kohtun Triin Sakermaaga ühel päikeselisel päeval Tallinnas. Triin on äärmiselt professionaalne ja meeldiv vestluspartner ning teab enda poolt juhitavast projektist kõike. Mida pikemalt me vestleme, seda rohkem mõistan, kui tähtsa eesmärgiga on projekt NATTOURS olnud Tallinna ja Helsingi linnade ja nende looduse jaoks ning on seda ka edaspidi.
Millest sai alguse projekti idee?
Idee sai alguse linnuvaatluse fookusest. Me keskendume nii Tallinnas kui ka Helsingis olulistele linnuvaatluspunktidele. Meelis Uustal, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest, kellel on palju teadmisi linnuvaatlusest ning olles ka Tallinna linnuklubi liige, oli algidee autoriks. Idee loomise juures olid ka Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna spetsialistid ning Helsingi linna keskkonnahariduse osakonna juhataja Kaisa Pajanen.
Millega tegeleb projekt NATTOURS?
NATTOURSi suurimaks eesmärgiks on, et inimesed teadvustaksid endale linnaloodust ja selle olemasolu, selle väärtust ja tähtsust.
Valminud on veebiportaal (https://citynature.eu/et/), kust leiab infot erinevate rohealade kohta Tallinnas ja Helsingis. Lisaks veebiportaalile tahtsime hõlbustada ligipääsu linnaloodusele. Ehitasime Paljassaarde laudteed, kokku umbes 550 meetrit. Kadrioru parki liigniiskele alale ehitasime lühema teelõigu, mis viib inimesed tavapäraselt rajalt kõrvale, rohkem loodusesse. Valmis ka Rocca Al Mares linnutorn, mille piirkond asub täpselt lindude rändekoridori ääres, mis teeb sellest ühe parima linnuvaatluse paiga Tallinnas. Helsingis on toimunud kõik samamoodi ehk  lisaks veebiportaalile, keskenduti ka seal taristuelementidele, et hõlbustada ligipääsu linnaloodusele. Paljassaares, Kadriorus ja Helsingis Viikis on kõik laudteed lahendatud kaasava disainiga ehk neid saab läbida ratastooli või lapsevankriga.
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse roll projektis oli info kogumine  rohealade kohta ning uuringute läbiviimine, mida saime kasutada infotahvlitel, mis on tänaseks paigaldatud Paljassaarde, Kadriorgu ja Rocca Al Maresse. Kokku tehti 3 sorti uuringuid: elustiku uuring, külastusuuring ja ökosüsteemi teenuste uuring.
Mis on tehtud uuringute eesmärgiks?
Uuringute eesmärgiks on tulemuste tutvustamine otsustajatele ning soovituste jagamine, kuidas edasi käituda rohealade korraldamisel või säilitamisel. Siin on kindlasti tegu ka jätkusuutlikkuse nüansiga ehk mida saab veel ära teha, et säilitada rohelust.  
Helsingi ja Tallinn on mõneti sarnased linnad, sest rohealade osakaal neis on üsna suur. See, kuidas rohealad on hajutatud linnas ja linnaosade vahel, on aga väga erinev. Konkreetne indikaator, mille järgi rohealade paljusust hinnatakse, on 300 meetrit lähima rohealani. Helsingis kehtib see indikaator 100% linna kohta, kuid Tallinnas 85% kohta.
Kas projektiga kaasnes ka raskusi? Mis nendeks olid?
Aeg. Kuna projekti kestus on suhteliselt lühike – 32 kuud, mis on vähem kui 3 aastat, siis raskeks on osutunud kaasnev bürokraatia. Tallinnas ja ka Helsingis millegi ehitamine võib osutuda keeruliseks, sest aeg on olnud napp. Algselt ei osanud me aimata, kui palju võtab aega kõikide lubade ja planeeringute menetlemine ja nende saamine. Tänaseks on õnneks kõik load tähtaegselt olemas.
Mis osutus projekti juures kõige lihtsamaks?
Kõige lihtsam on olnud see, et meie partnerlus on olnud väga hea. Meil ei ole olnud ühtegi probleemi. Kõik tööd on tehtud vastavat projektitaotlusele. Ikka vahel muidugi on inimestel erinevad arusaamad asjadest ja toimuvad läbirääkimised, aga see käib kõik töö juurde ning on lõpptulemusi parandanud. Näiteks veebiportaalide osas oleme saanud erinevad ootused kokku panna ja sellest on lõpuks kujunenud kompromisside ja koostöö tulemusel minu jaoks võibolla veelgi parem veebileht, kui ma oleks arvanud.
Kuidas on kindlustatud NATTOURSI jätkusuutlikkus?
Taristuelemendid, mis me oleme ehitanud, jäävad ning on hooldatud ja kontrollitud. Sama kehtib ka veebiportaali kohta, kus oleme teinud kokkulepped, mis kehtivad vähemalt 5 aastat. 
Tegeleme aktiivselt oma taristuelementide ja veebiportaali tutvustamisega ehk tulemuste kommunikeerimisega. Kaasame ka meie sihtrühma: õpilased, õpetajad, turismiettevõtted ja –organisatsioonid.  Kõik võiksid ning saavad nüüd seda kõike kasutada!
 
Mis on Sinu soovitused tulevastele projektidele?
Soovitus ongi see, et valida head partnerid ja et partnerite vahel oleks arusaam, et mida ikka lõpuks teha tahetakse. Kui partnerid soovivad täiesti erinevaid asju, siis ei võida keegi. See kindlasti on meie projekti eelis, sest me teadsime, mida tahtsime ja nii läkski.
 

Photo: Tõnu Laas. Rocca Al Mare birdwatching tower.
  • Lea Vedder, financial manager on the left and Triin Sakermaa, project manager on the right