Long-term cooperation for better water quality in the Baltic Sea

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 21.7.2021
Type of content: Interview

In English

Long-term cooperation for better water quality in the Baltic Sea

For three years, Ålands Vatten (the drinking water company on Åland) participated in the Waterchain project. The aim was to find methods to reduce emissions of nutrients and hazardous substances to the Baltic Sea. By using pilot areas both in densely populated areas and in sparsely populated areas, different strategies and measures could be tested. The activities implemented by Ålands Vatten were based on the company's surface water sources and catchment areas.
 
- It has been great for us that we through the project were able to look strategically and for the long-term at sustainable drinking water supply for Åland, says project manager Ann Nedergård.
- It laid the foundation for how we work now and further ahead. There was also a great deal of local interest and commitment during the project, which has facilitated our continued work on these issues.
 
In addition to focusing on strategic sustainability work, another prioritized area was to reduce nutrient leakage from agriculture. Access to clean water is necessary for agriculture, while the activity affects the quality of the water and the living environment below the surface. Here cooperation and mutual understanding crucial.
 
Ann concludes:
- We produced 14 information sheets with methods that reduce the load from arable land and tips for farmers interested in water protection.
 
All these tips – and many more for different target groups – you can find at vattenskydd.ax, where you can also follow the Åland water protection work.
 
More tips can be found at www.waterchain.eu.

På svenska

LÅNGSIKTIGT SAMARBETE FÖR BÄTTRE VATTENKVALITET I ÖSTERSJÖN

Under tre år deltog Ålands Vatten i projektet Waterchain. Målsättningen var att hitta metoder för att minska utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön. Genom att använda pilotområden både i tätbebyggda områden och i glesbygden kunde man testa olika strategier och åtgärder. Ålands Vatten utgick från bolagets ytvattentäkter och tillrinningsområden.

- Det har varit jättebra för oss att vi genom projektet kunde titta strategiskt och långsiktigt på en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland, berättar projektledare Ann Nedergård. Det lade grunden till hur vi nu arbetar vidare. Det uppstod också ett stort intresse och engagemang under projektet som har underlättat vårt fortsatta arbete med dessa frågor.

Utöver fokus på det strategiska hållbarhetsarbetet var ett annat insatsområde att minska näringsläckaget från jordbruket. Tillgång till rent vatten är nödvändigt för jordbruket, samtidigt som verksamheten påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Här är ett samarbete och ömsesidig förståelse mellan olika aktörer nödvändigt.

- Vi tog fram 14 informationsblad med metoder som minskar belastningen från åkermark och tips för lantbrukare intresserade av vattenskydd, berättar Ann.

Alla dessa tips – och många fler för olika målgrupper – kan du hitta på vattenskydd.ax, där du också kan följa det åländska vattenskyddsarbetet.

Fler tips hittar du på www.waterchain.eu.