The Interreg 30 year history in the Central Baltic archipelago area

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 21.7.2021
Type of content: Story

In English

The Interreg 30-year history in the Central Baltic archipelago area

Interreg is an EU structure, funding cooperation projects between organisations from different countries. Interreg programmes have been in the EU for 30 years (Interreg30 in 2020) and follow the EU's long-term budget of 7 years.

A national border should not be a barrier. Our challenges and our opportunities are often common. We can learn from each other and solve problems together. The Interreg structure helps us collaborate and realize ideas.

But basically, it is always about people, people who are active and committed, people who make things happen, people who inspire and encourage each other to develop – and are changed themselves, too. Cooperation and investments yield results.
 

Interreg history in the Central Baltic area

1995

When Finland and Sweden joined the EU in 1995, the first program called INTERREG IIA Sweden-Finland Archipelago was developed. It funded 24 projects. The language was Swedish, and Government of Åland was Managing Authority.

2000

The following archipelago programme ran from 2000 to 2006 with a total budget of just over € 15 million and approved 29 projects.

The most famous and biggest project from this time is the marketing project Skärgårdssmak, which - before its time - highlighted the local approach in the restaurant industry. By collaborating with Nordic top chefs, using archipelago ingredients and products, the project activities trained and supported local producers, restaurants, craftsmen, and archipelago shops. They could achieve the unique quality stamp "Skärgårdssmak", Taste of the Archipelago, which became a very strong brand.

2007

When the next seven-year program was to be designed, major changes took place. The area was expanded to include Estonia and Latvia (new EU members in 2004), the budget became significantly larger, and the working language English. There were fears: "There is a risk with what is now on the drawing board, that it will be the big players who take everything home and that the small archipelago players will find it difficult to have their needs met".

But a separate archipelago part of the new program engaged applicants, and 20 archipelago projects were realized within Interreg Central Baltic 2007-2013.
In total, the program funded 122 projects.

2014

The current Interreg Central Baltic program 2014–2020 has allocated EUR 132 million into 137 projects out of 580 applications. The program has sought to strengthen the regions through increased competitiveness, sustainable use of common resources, increased accessibility in the region, increased community and strengthened competence.
 
Within the Archipelago and Islands subprogramme, 18 projects have received funding. I have compiled archipelago and islands project stories into a booklet in Swedish, but the stories can also be found here, in the database. 
 
Some years ago, I asked project partners from the Åland Islands what they are most proud of. Recurring answers were "Cooperation", "Investments", "Results", "Commitment", "Contacts", "Knowledge", "That we have succeeded". Something happens when people meet.

The things beneath summarizes what I have learned during the seven years I have been an information officer for Central Baltic programme and followed projects from idea to application, start-up phase, implementation, and completion. 

  1. It is possible - also for small organisations
  2. Enthusiasts and commitment can make it happen
  3. Read the instructions carefully, and follow them

2021 

We are moving steadily towards the next Central Baltic programme 2021-2027.

Many challenges still remain in the archipelago. Digital booking systems and information packages along with convenient transportation are needed to answer the question: How to reach the archipelago? It's step one. Once there, the visitor is influenced by nature through its own power, and good experiences and services strengthen the place attractiveness.
It is up to entrepreneurs and residents to offer services and packages that make people feel comfortable, return and perhaps settle there.
The distance work during Corona has increased the number of people staying in and visiting the archipelago.

A project is always a form of risk-taking

A project is always a form of risk-taking. We are investing commitment, time, work, and money. It requires courage and trust. Do we succeed in what we want to do? Does it make a difference? Sometimes it does not go quite as we intended. Sometimes new ideas are born during the journey.
Mostly, the work pays off in the form of changes and improvements to be proud of and build on.

I hope you want to be part of the continued Interreg journey. 
I hope you will make decisions, want to support, finance, plan and/or implement new joint projects.We need faith in the future and courage.
Together we can make Interreg Central Baltic 2021-2027 an engine for regional development and a path to new perspectives and new solutions. 
 

 

 

På svenska

 SAMARBETA OCH INVESTRINGAR GÖR SKILLNAD

 
1. Det är möjligt – också för små organisationer
2. Eldsjälar och engagemang får det att hända
3. Var noggrann, och följ anvisningarna

Ovanstående sammanfattar vad jag har lärt mig under de sju år jag varit informatör för EU-programmet Central Baltic och följt projekt från idé till ansökan, uppstart, genomförande och avslut.
Vi är en del av EU, och den tillhörigheten har vi definitivt nytta av.

INTERREG-program är en EU-struktur som finansierar samarbetsprojekt mellan organisationer från olika länder, och de följer EU:s långtidsbudget på 7 år. Den här sortens program har funnits i EU i 30 år (Interreg30 år 2020). En nationsgräns skall inte vara en barriär. Våra utmaningar och våra möjligheter är ofta gemensamma. Vi kan lära av varandra och lösa problem tillsammans. Gemensamma strukturer som Central Baltic är en tillgång, en hjälp att samverka och förverkliga idéer. Men i grunden är det alltid människor det handlar om, människor som är aktiva och engagerade, människor som får saker att hända, som inspirerar och sporrar varandra att utveckla(s).
 

1995

När Finland och Sverige gick med i EU 1995 utarbetades det första programmet som hette INTERREG IIA Sverige-Finland Skärgården. Det finansierade 24 projekt.
 

2000

Det följande skärgårdsprogrammet pågick 2000-2006 med en total budget på drygt 15 miljoner € och 29 godkända projekt. Det mest kända projektet från den här tiden är marknadsföringsprojektet Skärgårdssmak, som före sin tid lyfte fram det lokala i restaurangbranschen – i detta fall skärgårdens råvaror, samverkade med toppkrögare och lyfte producenter, restauranger, hantverkare och skärgårdsbutiker med en gemensam kvalitetsstämpel.

 
2007

När nästa sjuårsprogram skulle utformas, skedde stora förändringar. Området utvidgades så att Estland och Lettland kom med (nya EU-medlemmar 2004), budgeten blev betydligt större och arbetsspråket engelska. En farhåga var: ”Risken med det som nu finns på ritbordet är att det blir de stora aktörerna som plockar hem allt och att de små skärgårdsaktörerna får svårt att få sina behov tillgodosedda”.
Men en skild skärgårdsdel i det nya programmet engagerade sökande, och 20 skärgårdsprojekt förverkligades inom INTERREG Central Baltic 2007-2013. Åländska organisationer deltog i 13 av dem. Totalt finansierade programmet 122 projekt.

  
2014

Nuvarande INTERREG Central Baltic-program 2014–2020 har fördelat 132 miljoner euro till 137 projekt utav 580 ansökningar. Programmet har velat stärka regionerna genom ökad konkurrenskraft, hållbar användning av gemensamma resurser, ökad tillgänglighet i regionen, ökad samhällsgemenskap och stärkt kompetens.

Inom Skärgårdsprogrammet har 18 projekt fått finansiering. Fortfarande återstår många utmaningar i skärgården. Digitala bokningssystem och informationspaket tillsammans med smidiga transporter behövs för att svara på frågan: Hur hittar man till skärgården? Det är steg ett. Väl där påverkas besökaren av naturen genom dess egen kraft, och goda upplevelser stärker platsen attraktivitet. Sedan är det upp till företagare och boende att erbjuda tjänster och paket som får folk att trivas, återkomma och kanske bosätta sig där. Distansarbetet under Corona har ökat antalet som vistas i skärgården, vilket gynnar till exempel skärgårdsbutikerna.

 
2021

Vi går med fasta steg mot nästa Central Baltic-program 2021-2027. Jag hoppas att du vill vara med på den fortsatta INTERREG-resan. Att du vill fatta beslut, stöda, finansiera, planera och/eller genomföra nya gemensamma projekt.

Vi behöver gemenskap, utveckling, framtidstro och mod in i en osäker framtid.
Tillsammans kan vi göra INTERREG Central Baltic 2021-2027 till en motor för regional utveckling och en väg till nya perspektiv med nya lösningar. Någonting sker när människor får mötas för djupare kontakter runt och för Östersjön.
 

 Ett projekt är alltid en form av risktagning

Att satsa engagemang, tid, arbete och pengar kräver mod. Lyckas vi med det vi vill göra? Gör det någon skillnad? Ibland går det inte riktigt som vi tänkt. Ibland föds nya idéer under resans gång. Och arbetet ger lön för mödan i form av förändringar och förbättringar att vara stolt över och bygga vidare på.

För något år sedan frågade jag åländska projektdeltagare vad de är mest stolta över. Återkommande svar var ”Samarbetet”, ”Investeringarna”, ”Resultatet”, ”Engagemanget”, ”Kontakterna”, ”Kunskapen”, ”Att vi har lyckats”.  
 
 
Förändring och mod går hand i hand.
Och tillit.
Det gäller ännu.

Vill du läsa mer om skärgårdsprojekten kan du klicka här eller filtrera fram dem i databasens Stories and Interviews-sektion.

  • Albanus, foto Ester Laurell