Cooperation increases security and attractiveness on islands

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 21.7.2021
Type of content: Story

In English

 Cooperation increases security and attractiveness on islands

 

- The visible result is the investments in new sea rescue equipment and boats on Hiiumaa, Kihnu and on Åland. We also developed a 360-degree app over the guest harbors, says Kasimir Antbrams, project manager at Ålands Sjöräddningssällskap. The joint maritime safety exercises for volunteers and port operators with Finland, Sweden, Estonia and Åland were also appreciated, as were the study visits to other regions. It is not just about new knowledge and reflection, but above all about making new contacts and building a stronger network.
 
The island of Kihnu was isolated for a long time, and the women developed strong cultural traditions based on self-sufficiency and craftsmanship. The island's unique cultural traditions live on, and Kihnu's municipal director Ingvar Saare lives in a UNESCO World Heritage Site.
 
But for the island, the same applies as for many other islands: the young people go to the mainland to study when they are 15 years old. At Kihnu, they work actively with infrastructure to create a good living environment. There the guest harbor, which has now been improved, is an important part. Ingvar admits that they live on projects. The municipality does not have its own money to implement the development ideas.
 

Investing in guest harbors and increased tourism give several opportunities

On Hiiumaa, municipal director Reili Rand lives with a shortage of jobs with relocation as a result. Investing in guest harbors and increased tourism bring new opportunities. When it comes to maritime safety in general, Reili thinks that everyone who lives on an island should take a safety course, because you never know when something will happen. Reili also highlights the value of the new contacts to other regions that the project has brought.
- We need people who bring others with them and who can create a good team.
 
- Great stuff happens, when people who enjoy each other work together, Kasimir concludes.

I can only agree. A sustainable archipelago is characterized by creative development, community and attractiveness for both residents, entrepreneurs and visitors.

På svenska

Samarbete ökar öars säkerhet och attraktivitet

Den frivilliga sjöräddningen är organiserad på olika sätt i Estland och på Åland. Genom utbyte, gemensamma övningar och investeringar har man förbättrat säkerheten i flera små hamnar på de estniska öarna och på Åland.

- Det synliga resultatet är investeringarna i ny sjöräddningsutrustning och -båtar på Dagö, Kihnu och på Åland. Vi tog också fram en 360 graders app över gästhamnarna, berättar Kasimir Antbrams, projektledare vid Ålands Sjöräddningssällskap.

- De gemensamma sjösäkerhetsövningarna för frivilliga och hamnoperatörer med Finland, Sverige, Estland och Åland var också uppskattade, liksom studiebesöken till andra regioner. Det handlar inte bara om ny kunskap och reflektion, utan framför allt om att få nya kontakter och bygga ett starkare nätverk.

Ön Kihnu var länge isolerad, och kvinnorna utvecklade starka kulturtraditioner utifrån självhushållning och hantverk. Öns unika kulturtraditioner lever vidare, och Kihnus kommundirektör Ingvar Saare lever i ett UNESCO världsarv.

Men för ön gäller samma som för många andra öar: ungdomarna åker till fastlandet för att studera när de är 15 år. På Kihnu jobbar man aktivt med infrastruktur för att skapa en bra levnadsmiljö. Där är gästhamnen som nu utvecklats en viktig del. Ingvar erkänner att de lever på projekt. Kommunen har inte egna pengar att genomföra utvecklingsidéerna.

Att satsa på gästhamnarna och en ökad turism är en positiv möjlighet.

På Dagö lever kommundirektör Reili Rand med en brist på arbetsplatser med utflyttning som följd. Att satsa på gästhamnarna och en ökad turism är en positiv möjlighet. När det gäller sjösäkerhet överlag, tycker Reili att alla som bor på en ö borde gå en säkerhetskurs, för man vet aldrig när något händer. Reili lyfter också fram värdet av de nya kontakter till andra regioner som projektet medfört.
- Det behövs människor som får andra med sig och som kan skapa ett bra team.

”Great stuff happens, when people who enjoy each other work together”, sammanfattar Kasimir.

Jag kan inte annat än instämma.
En hållbar skärgård kännetecknas av kreativ utveckling, gemenskap och attraktionskraft för både boende, företagare och besökare.