Circular economy challenges and entrepreneurship for students

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 26.5.2021
Type of content: Story

In English

Students trained in entrepreneurship, circular economy and cooperation

Åland Vocational High School is one of five schools being partner in project ChangeMakers, a development program with and for young entrepreneurs. For half a year, 25 students from each school have taken on challenges in society. Companies and municipalities have given them real assignments based on a sustainability concept, a problem to solve.
 

CORONA CHANGED THE SCENE

The idea was that the students in joint international groups from the five participating regions would meet at bootcamps. There, they would work together to produce background facts, plan and test different solutions and finally make a three-minute presentation of assignments and solutions. The solutions must be based on a sustainability and circular economy concept. Because of Corona, the students could only meet online and had to work cross-border that way. It was an unexpected challenge and led to several drops out.
 
In a film clip after the first camp, Laura from Eurajoki High School explains why she wanted to be part of this project: “I want to get to know new people from these different countries and get better at languages, and I want to learn more about entrepreneurship and what  is really needed to start a business of your own”.
 
Everything she mentions is good to have in the backpack in life, I think. Entrepreneurship, to take care of and take on - as a way of living.
 
In May 2021, the big closing Dragon's Den was organised, and 24 groups presented their results as short videos online.
 

POTATO JUICE SHAMPOO

One of the groups produced a shampoo of potato juice within the challenge Organic Potato Life Cycle.
- We were given the task What can you do with potato leftovers? Cassandra and Elvira from Åland vocational high school tell.
- We worked with some students in Latvia. We looked for background facts about what potatoes contain, what different uses there are and found skin care. Potato juice and extract contain good nutrition for the hair.
 
Tilde and Elin joined the group later. Tilde tested the shampoo herself.
- The ingredients were potato juice, salt, water and xanthan, which made the shampoo thicker, Tilde explains. I gave it a try. It was easy to apply to the hair, but a little difficult to remove. It felt like I had used regular shampoo. It's definitely a slightly different thing to do, but fun to see what happened. The hair did not feel differently so it worked well!
 
Cassandra made a prototype for a bottle, and together they developed a business and marketing plan.

 
ROLE PLAY TO LEARN TO NEGOTIATE IN COMPLEX SITUATIONS

The day before Dragon's Den, the youngsters played the Negotiation Game in seven groups. Each was assigned a role and, together with the others, would negotiate a solution that everyone could accept. The game is based on the Baltic Sea's eutrophication and vulnerable situation. Someone gets the role of a farmer, some environmental activist, someone is in the fishing industry, some politician, etc. To reach the goal, everyone needs to listen, compromise but also be able to justify their starting point.
 
If you want to see a short video about the game, watch here!
The game was developed at Stockholm University and wants to show that negotiation is necessary to gain a broader understanding and come up with win-win solutions to the Baltic Sea's complex problems.
 
 
Finally, I asked the students on Åland what they learned.
 

WHAT HAVE YOU LEARNED?

- English and entrepreneurship, says Elliot.
- To negotiate ideas and how to proceed when making a business idea, says Jonathan.
- To work with projects, it has been good, Elvira thinks, but not to be forced to do things you are not interested in in your spare time.
Måns is one of those who want to be self-employed in the future. He has learned both how projects should not be managed and how important planning is to succeed in a group.
 
When asked how the students themselves want to live sustainably, Sofia answers as follows:
- I want to live sustainably. And what I have been doing now for several years is consciously consuming less.

 
I, who saw their video presentations, was impressed and inspired. We can choose to change our everyday lives for a more sustainable lifestyle detail by detail.

På svenska

Unga tränas i entreprenörskap och samarbete

Ålands yrkesgymnasium är en av fem skolor som är med i ChangeMakers, ett utvecklingsprogram med och för unga entreprenörer. Under ett halvt år har 25 studerande från varje skola fått ta sig an utmaningar i samhället. Företag och kommuner har givit dem verkliga uppdrag utifrån ett hållbarhetstänk, ett problem att lösa.
 

CORONAPANDEMIN STÄLLDE TILL DET

Tanken var att de studerande i gemensamma internationella grupper från de fem deltagande regionerna skulle få träffas på läger, så kallade bootcamps. Där skulle de jobba tillsammans med att ta fram bakgrundsfakta, fundera och testa olika lösningar och avslutningsvis göra en tre minuters presentation av uppdrag och lösning. Lösningarna skall utgå från ett hållbarhets- och cirkulärekonomitänk. På grund av Corona kunde ungdomarna enbart mötas online istället och fick lära sig att jobba gränsöverskridande den vägen. Det var en oväntad utmaning och innebar att flera ungdomar hoppade av.

I en filmsnutt efter det första lägret berättar Laura från Eurajokis gymnasium varför hon ville vara med i det här projektet: ”Jag vill lära känna nya människor från de här olika länderna och bli bättre på språk, och jag vill lära mig mer om företagande och vad som riktigt behövs för att starta eget”.
 
Varenda sak hon nämner är bra att ha i sin ryggsäck i livet, tänker jag. Företagsamhet, att ta sig för och ta sig an – som livshållning.

I början av maj 2021 hålls den stora avslutningen Dragon’s Den, där 24 grupper presenterar sina resultat som korta videor online.

 
SCHAMPO AV POTATISJUICE

En av grupperna tog fram ett schampo av potatisjuice inom utmaningen Organic Potato Life Cycle.
- Vi fick uppdraget Vad kan man göra av potatisrester? berättar Cassandra och Elvira från Ålands yrkesgymnasium. Vi jobbade tillsammans med några studerande i Lettland. Vi tog fram bakgrundsfakta över vad potatis innehåller, vilka olika användningsområden det finns och hittade hudvård. Potatisjuice och -extrakt innehåller bra näring för håret.

Tilde och Elin kom in i gruppen lite senare. Tilde testade själva schampot.
- Det som skulle vara i schampot var potatisjuice, salt, vatten och xantan som gjorde schampot bli lite tjockare, förklarar Tilde. När vi först hörde vad som skulle vara i så blev vi lite oroliga, men vi gav det ett försök. Det var lätt att applicera i håret, men lite svårt att ta bort. Då jag fick bort allt så kändes de som att jag använt vanligt schampo. Det är absolut en lite annorlunda grej att göra men kul att se vad som hände. Håret kändes inte annorlunda så det funkade bra!

Cassandra gjorde en prototyp till flaska, och gemensamt utarbetade de en affärs- och marknadsföringsplan.
 

ROLLSPEL FÖR ATT LÄRA SIG FÖRHANDLA I KOMPLEXA SITUATIONER

Dagen före Dragon’s Den har ungdomarna spelat förhandlingsspelet Negotiation Game i sju grupper. Var och en tilldelades en roll och skulle tillsammans med de andra förhandla fram en lösning, som alla kan acceptera. Spelet utgår från Östersjöns övergödning och utsatta läge. Någon får rollen som jordbrukare, någon miljöaktivist, någon är i fiskeribranschen, någon politiker, osv. För att komma i mål, behöver alla lyssna, kompromissa men också kunna motivera sin utgångspunkt.
 
Vill du se en kort video om spelet, titta HÄR.  
Spelet är utvecklat vid Stockholms universitet och vill visa på att förhandling är nödvändigt för att få en bredare förståelse och komma fram till win-win-lösningar på Östersjöns komplexa problem.
 
 
Avslutningsvis frågade jag eleverna vad de lärt sig.
 

VAD HAR DU LÄRT DIG ELLER BLIVIT BÄTTRE PÅ?

- Engelska och entreprenörskap, säger Elliot.
- Att förhandla om idéer och hur man går till väga då man ska göra en affärsidé, säger Jonathan.
- Att jobba med projekt, det har varit bra, anser Elvira, men inte att tvingas göra saker man inte är intresserad av på sin fritid.
Måns är en av dem som vill vara egenföretagare i framtiden. Han har lärt sig både hur projekt inte skall skötas och hur viktig planering är för att lyckas i en grupp.
 
På frågan om hur de studerande själva vill leva hållbart, svarar Sofia så här:
- Jag vill leva hållbart. Och det jag har gjort nu i flera år är att medvetet konsumera mindre.
 
Jag som såg deras videopresentationer blev imponerad och inspirerad. Vi kan välja att ändra detalj för detalj i vårt vardagsliv för en mer hållbar livsstil.