Both people and vegetables grow in the Gardens of possibilities

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 24.5.2021
Type of content: Story

In English

Urban cultivation helps people grow

In a previously anonymous and boring "no-place" behind the official state buildning in Mariehamn, there is now a small oasis, a flamboyant urban garden with seating, cultivation boxes, a rented beehive, and a greenhouse. A place for people to come and relax with their packed lunch or picnic basket.
 
The Gardens project, which aims to help people outside working life find their place in society again, has literally grown.
A day in June 2020, I meet Robert Jansson, manager for Emmaus, and Simon Eriksson, gardener and multi-tasker who has worked practically with the garden.
 
Simon says mangold has been the most fun to grow.
“It grew so surprisingly well and for a long time thanks to the bokashi manure, and it benefited the return café that operated here before”. I point out that maybe both mangold and people grow well in a project like this.

Robert agrees, “Yes, we have gotten people out of isolation and loneliness. People have come here and watered, some daily. They become happier, and we can help them on their way to a job. It increases your self-confidence when you take care of something and are involved. You grow yourself".

An unplanned result is that some social care organisations come here regularly. It is a meaningful activity for their clients to water, cultivate, follow what grows – and to have coffee together.
 
“The challenge with the project is the short perspective”, says Robert. “With less than two years of active time, there is only time to build up and finish. But now we drive on. We have broadened the perspective and want to show that you can grow in the city. We have received other funding that makes it possible, and we want to make nature's cycle visible in an educational way so that everyone can understand".

Simon adds: “The urban cultivation continues. We want to be involved in creating a pleasant urban environment and work long-term with cultivation, and we have many volunteers who help. The beauty of a garden is that it offers something physical to do, and the result is both useful and beautiful. In addition, it is meditative to follow what is growing.”

 

På svenska

Växtkraft mitt i stan

På en tidigare anonym och tråkig ”icke-plats” bakom Ämbetshuset i Mariehamn finns numera en liten oas, en prunkande stadsodling med sittplatser, odlingslådor, en inhyrd bikupa, en pilkoja och ett växthus. Hit kommer människor med sin medhavda lunch eller picknickkorg. Projektet Gardens, som ska hjälpa människor utanför arbetslivet att hitta sin plats i samhället igen, har bokstavligt talat växtkraft.

Denna junidag 2020 träffar jag Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus, och Simon Eriksson, trädgårdsmästare och mångsysslare som jobbat praktiskt med trädgården.

- Vad har varit roligast att odla?
- Mangold. Den växte så förvånansvärt bra och länge tack vare bokashigödseln, och det gynnade returcaféet som verkade här tidigare, säger Simon.

Kanske både mangold och människor växer väl i ett projekt som detta?

- Ja, vi har fått människor ut ur isolering och ensamhet, berättar Robert. Folk har kommit hit och vattnat, en del dagligen. De blir gladare, och vi kan hjälpa dem på väg mot jobb.

- Det ger ett ökat självförtroende när du sköter om någonting och är delaktig. Du växer själv. Ett oplanerat resultat är att Seniorpunkten och Omsorgens Daglig verksamhet kommer hit varje vecka. Det blir en meningsfull aktivitet att vattna, odla, följa det som växer - och att fika tillsammans.

Utmaningen med projektet är det korta perspektivet, menar Robert.

- Med mindre än två år aktiv tid blir det bara att bygga upp och sedan avsluta. Men nu kör vi vidare. Vi har breddat perspektivet och vill visa att man kan odla i stan. Vi har fått annan finansiering som gör det möjligt, och vi vill synliggöra naturens kretslopp på ett pedagogiskt sätt så att alla kan förstå.

- Stadsodlingen fortsätter. Vi vill vara med och skapa en trivsam stadsmiljö och jobba långsiktigt med odling, och vi har många frivilliga som hjälper till, säger Simon. Det fina med en trädgård är att den erbjuder någonting fysiskt att göra, och resultatet är både nyttigt och vackert. Dessutom är det meditativt att följa det som växer.