"The archipelago is an unused research field"

By Ester Laurell, Contact Point Åland
Published on 26.5.2021
Type of content: Story

In English

"The archipelago is an unused research field"

“This project will have a domino effect and continue to lead to more projects. The Archipelago Entrepreneur Portal has helped me find not only material but also contacts”, says Youssouf Merouani, who became an enthusiastic user of the website during his master's studies in business administration at Södertörn University.
 
30-year-old Youssouf was born in Algeria and came to Sweden with his family when he was 10 years old. As an adult, he returned to his homeland and took a bachelor's degree in leadership and marketing. He can now see that the Algerian countryside has similar challenges to the archipelago in terms of entrepreneurship and the lack of urban city services.
 
“There is a lack of research on islands and archipelagos in general. The archipelago easily falls into the shadow of the mainland, and it has not been fully understood how to deal with the problems that the islanders live with”, says Youssouf. 
 
The islands cooperate more, and the people have to fix things themselves and take care of the infrastructure in a way that people in big cities would never do.
 

Challenges and opportunities for entrepreneurship on islands

“I have studied challenges and opportunities for entrepreneurship on the islands that have been identified as 'core islands' in the Stockholm archipelago. I have gathered information at company level, island level and industry level. In addition to data on companies established on the islands since 1916, I also collect facts about the islands themselves as far back in time as possible. It is easiest to obtain information for the last 20 years”.

Youssouf continues: “The portal has made it possible for me to find public reports with information at the island level, but also contact information for experienced people who work for the Stockholm Region.”
 
The material becomes alive and its best, when people described their companies themselves: “These entrepreneurs do everything. It is not possible to categorize. There are very many who are multi-taskers and, for example, farm alongside”, says Youssouf.
 
“I indirectly joined the Archipelago Business Development project when it ended, but I have enjoyed the fruits of it, and there is a large unused research field. Much of the research so far has been concentrated on big cities where things happen very quickly and are huge. But these areas in the periphery have not been given much focus. And the combination of quantitative data, trends and people's stories makes sense to me. I would like to continue researching the archipelago's entrepreneurs.”

 
Youssouf Merouani's master's thesis can be found at Södertörn University:
Who will survive in Stockholm Archipelago?
A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region

 

På svenska

“Skärgården är ett outnyttjat forskningsfält”

- Det här projektet kommer att ha en dominoeffekt och fortsätta leda till fler projekt. Skärgårdsföretagarportalen - ett resultat av projektet - har hjälpt mig att hitta inte bara material utan även kontakter, säger Youssouf Merouani, som blev en entusiastisk användare av hemsidan under sina masterstudier i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

30-åriga Youssouf är född i Algeriet och kom till Sverige med sin familj när han var 10 år. Som vuxen återvände han till sitt gamla hemland och tog en kandidatexamen i ledarskap och marknadsföring. Han kan nu se att den algeriska landsbygden har liknande utmaningar som skärgården vad gäller företagande och avsaknaden av centralortens service.

- Det saknas forskning om öar och skärgårdar allmänt. Skärgården faller lätt i skuggan av fastlandet, och man har inte helt förstått hur man ska handskas med problemen som öborna lever med.

På öarna samarbetar man mera, personerna måste fixa saker själva och ta hand om infrastrukturen, något som folk i storstäder aldrig skulle göra.
 

Utmaningar och möjligheter för företagande på ’kärnöar’ i Stockholms skärgård

- Jag har studerat utmaningar och möjligheter för företagande på de öar som pekats ut som ’kärnöar’ i Stockholms skärgård. Jag har samlat information på företagsnivå, ö-nivå och branschnivå. Förutom data om företag som etablerats på öarna sedan år 1916 samlar jag även in fakta om själva öarna så långt bak i tiden som möjligt. Lättast är det att få fram information för de 20 senaste åren.

- Portalen har gjort det möjligt för mig att hitta offentliga rapporter med information på ö-nivån, men också kontaktuppgifter till insatta personer som jobbar för Region Stockholm.

Rikast blir materialet när människor själva får beskriva sina företag:

- De här företagarna gör allt. Det går inte att kategorisera. Det är väldigt många som också odlar vid sidan om, de är mångsysslare, säger Youssouf.

- Jag kom indirekt med i projektet Archipelago Business Development när det tagit slut, men jag har fått njuta frukterna av det, och här finns ett stort outnyttjat forskningsfält. Mycket av forskningen har hittills koncentrerats på storstäder, där saker händer jättesnabbt och det är jättestort. Men de här områdena i periferin har man inte lagt så mycket fokus på. Och kombinationen av kvantitativa data och trender och av människors berättelser skapar mening för mig. Jag vill gärna fortsätta forska om skärgårdens företagare.
 
 
Youssouf Merouanis mastersuppsats hittar du på Södertörns högskola:
Who will survive in Stockholm Archipelago?
A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region